Újabb tájékoztató a koronavírus helyzetéről

A BME vezetése a fertőzéssel összefüggő járványügyi védekezés érdekében több intézkedésről döntött.

Tisztelt Műegyetemi Polgár!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése

a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos fokozott járványügyi védekezés hatékony és összehangolt megvalósítása;
a Műegyetem polgárai egészségének hathatós védelme; és
a járványügyi helyzettel összefüggésben a feladatellátás rendjének – körülményekhez képesti – megfelelő szinten történő biztosítása érdekében azonnali hatállyal a következő intézkedéseket hozta:
1. A járványügyi védekezéssel kapcsolatos tevékenységek összehangolt megvalósítása és a szükséges döntések előkészítése érdekében az Egyetem Koordinációs Bizottságot hozott létre, amelynek tagjai a rektor és rektorhelyettesek, a kancellár és kancellárhelyettes, a kabinetfőnökök, az oktatási igazgató, az idegen nyelvű oktatási igazgató, a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatója, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke, és a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály vezetője. A Koordinációs Bizottság munkáját a rektor és kancellár együttesen irányítja, titkára az oktatási igazgató.

2. A Koordinációs Bizottság
a) összehangolja a járványügyi helyzet kezelése érdekében szükséges belső intézkedések végrehajtását;
b) megszervezi a járványügyi helyzet kezelése érdekében előírt külső (hatósági) intézkedések végrehajtását;
c) javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára a járványügyi védekezéssel kapcsolatos intézkedésekre, illetve sürgős esetben önállóan hoz döntést; és
d) tájékoztatja a Műegyetem polgárait.

3. A Koordinációs Bizottság folyamatosan, a nap 24 órájában, a hét minden napján végzi munkáját. Tagjai személyesen, illetve elektronikus úton tartanak kapcsolatot, hoznak döntést.

4. A magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak a járványügyi védekezés időtartama alatt kötelesek elérhetőségüket (telefon) biztosítani, továbbá kötelesek elektronikus leveleiket figyelni.

5. A Koordinációs Bizottság döntéseit, intézkedéseit elektronikus úton közli az érintett magasabb vezetőkkel, vezetőkkel. Az intézkedéseket a címzett köteles késlekedés nélkül végrehajtani.

6. A Műegyetem polgárai részére az Egyetem a www.bme.hu központi honlapon, egyes esetekben közvetlenül a tanulmányi rendszeren keresztül nyújt átfogó tájékoztatást a járványügyi védekezéssel kapcsolatos teendőkről. A Koordinációs Bizottság döntéseinek minden Műegyetemi polgár köteles eleget tenni.

I. A járványügyi védekezéssel, fertőzés megelőzésével kapcsolatos, kötelezően végrehajtandó intézkedések

1. Mindazon Műegyetemi polgárok, akik
a) az elmúlt 14 napban a COVID-19 vírus által érintett területen (különösen, de nem kizárólag: Kína, Dél-Korea, Irán, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Egyesült Államok) jártak; vagy
b) olyan személlyel kerültek kapcsolatba, akik az a) pontban megnevezett országban jártak az elmúlt 14 napban a hazaérkezésük napjától számított két hétig vonuljanak otthoni karanténba, a más személyekkel való közvetlen érintkezést a feltétlenül szükséges minimális szintre korlátozva, a közösségi érintkezést kerülve.
Az a) és b) pontban érintett személyek az Egyetem területére – a Koordinációs Bizottság eltérő rendelkezése hiányában – a megadott időtartamig nem léphetnek be. Felhívjuk a Műegyetemi polgárok figyelmét, hogy a járványügyi rendelkezések megszegése önmagában is bűncselekmény.

2. Az 1. pontban előírt rendelkezés minden olyan oktatóra és hallgatóra is vonatkozik, aki koronavírussal fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján elkülönített hallgatóval közös tanulmányi foglalkozáson vett részt.

3. Az 1. és 2. pontban foglaltak szerint érintettnek minősülő kollégiumi lakó érintettségét haladéktalanul köteles jelezni az adott kollégium vezetőjének. A Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik az érintett személyt érintően a protokoll szerinti eljárás megindításáról.

4. Felhívjuk a Műegyetem polgárait, hogy kövessék figyelemmel és tartsák be a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-... és a https://koronavirus.gov.hu honlapon közzétett, a megelőzést, védekezést, gyógykezelést szolgáló tudnivalókat és erre figyelmeztessék egymást is.

5. Azon Műegyetemi polgár, vagy az Egyetemmel foglalkoztatásra irányúló jogviszonyban álló személy (megbízott óraadó), aki jelen ismeretek szerint a koronavírussal összefüggésben magas kockázatú csoportba tartozik kora (például Professor Emeritus, Professor Emerita, elmúlt 70 éves) vagy egészségi állapota (különösen ha krónikus betegségben szenved) miatt – saját egészségének megóvása érdekében – további intézkedésig ne lépjen az Egyetem területére, és erről írásban tájékoztassa a munkairányítói jogkörű vezetőjét.

6. Azon Műegyetemi polgár, aki magas kockázati csoportba tartozó személlyel (idős korú, krónikus beteg, várandós, kiskorú gyermeket nevelő) él egy háztartásban, alaposan fontolja meg és mérlegelje, hogy a fokozott járványügyi védekezés időszakában feltétlenül szükséges-e személyes jelenléte az Egyetem területén.

7. A járványügyi szempontból különösen magas kockázattal járó – jellemzően ötven főt meghaladó résztvevőjű – tömegrendezvények (kari hallgatói napok, diplomaátadó ünnepségek, állásbörze, konferencia, kiállítás stb.) nem tarthatók meg, azok lebonyolítására a szervezőknek új időpontot kell meghatározni.

II. A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó rendelkezések

1. Azon hallgató, aki az I. szakaszban foglaltak betartásával, vagy hatósági kötelezés miatt tanulmányi foglalkozást mulaszt el, e távolmaradást a TVSz hiányzásokra, kötelező jelenlétre, részvételre vonatkozó rendelkezései szerint úgy kell tekinteni, hogy az előírt tanulmányi foglalkozás jelenléti, részvételi kötelezettségeit teljesítette. A hallgató orvosi vagy más igazolás bemutatására nem kötelezhető. Hallgató távolmaradását a tanulmányi rendszerben erre célra létrehozott kérelem, ennek hiányában az „Egyéb kérések” kérelem útján jelenti be.

2. Azokban az esetekben, ha az oktató az I. szakaszban foglaltak betartásával vagy hatósági kötelezés miatt a tanulmányi foglalkozást nem tudja az előírt módon, személyes cselekményével az Egyetem területén teljesíteni, – a hallgatók tanulmányi rendszeren keresztüli előzetes tájékoztatása mellett – e tanulmányi cselekményeket (előadás, gyakorlati foglalkozás, tanulmányi teljesítmény értékelése stb.) információs rendszer alkalmazásával is elvégezheti.

3. Amennyiben a fokozott járványügyi védekezés rövidebb időt (30 napot nem meghaladó) vesz igénybe, a hallgató a tanulmányi foglalkozásokat és más tanulmányi cselekményeket – az oktatóval egyeztetett módon – a 2. pontban foglaltak szerint információs rendszer alkalmazásával is teljesítheti. Ha a fokozott járványügyi védekezés hosszabb időt vesz igénybe, a Koordinációs Bizottság javaslata alapján a rektor módosítja a tanév beosztását és a tanulmányi követelmények teljesítésére ideiglenes szabályokat ír elő.

III. A feladatellátásra vonatkozó rendelkezések

1. Azon (foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusától, a munkáltatói jogot gyakorló személytől függetlenül) munkatársak esetében, akik a fokozott járványügyi védekezésre tekintettel a munkairányítói döntés vagy hatósági kötelezés alapján karanténba vonulnak, az érintett munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem járnak. Akik egészségügyi ellátórendszerben kerülnek elkülönítésre, a karantén idejére a jogszabályban előírt juttatásban részesülnek.

2. A munkatárs távolmaradását – kérelemre, indokolt esetben – a munkairányítói jogkör gyakorlója engedélyezi.

3. Azon (foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusától, a munkáltatói jogot gyakorló személytől függetlenül) munkatárs, akinek munkakörének, ellátandó feladatainak jellege lehetővé teszi a távoli (otthoni) munkavégzés lehetőségét, kérésére a munkairányítói jogkört gyakorló felettese köteles azt elrendelni.

4. A Műegyetem a jelen helyzetben is fenntartja a felsőoktatási és tudományos élet nemzetközi együttműködése iránti elkötelezettségét, támogatja a Műegyetemi polgárok nemzetközi mobilitását. Mindemellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a. külföldre történő utazás, illetve külföldi vendég fogadása fokozott járványügyi kockázattal jár, ide értve az érintett személy hazautazásának esetleges meghiúsulását is; b. az előzetesen lefoglalt utazások a későbbiekben esetleg meghiúsulhatnak, tervezett rendezvényeket lemondhatnak, áthelyezhetnek. Mindezek jelentős költségvonzattal is járhatnak, elszámolási problémákhoz vezethetnek. E kockázatokra tekintettel javasoljuk, hogy minden érintett Műegyetemi polgár alaposan fontolja meg tervezett utazásait, illetve külföldi vendég meghívására, fogadására vonatkozó terveit, mérlegelje annak várható következményeit.

IV. Higiénés szabályok

1. Ismételten emlékeztetjük a Műegyetemi polgárokat az alapvető higiéniai szabályok betartására, ennek körében arra is, hogy betegen ne menjenek közösségbe. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy Műegyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet, tartózkodjanak a pánikkeltéstől, megalapozatlan információk terjesztésétől.

2. A fokozott járványügyi védekezéssel összhangban, a fertőzés megelőzése érdekében

a) további intézkedésig a kifejezetten étkezési célokat szolgáló helyiségek (büfék, éttermek) kivételével ételt a tantermekben vagy más közösségi helyiségekben ne fogyasszanak;

b) ügyeljenek a személyes higiénére, az alapos, szappanos vagy fertőtlenítőszeres kézmosásra (ami legalább 40 másodpercig tart);

c) mellőzzék a szokásos testi érintkezéseket (pl. kézfogás);

d) ha tüneteket észlelnek magukon, akkor telefonon értesítsék háziorvosukat és kövessék az orvos utasításait.

Budapest, 2020. március 9.

A teljes közlemény pdf-ben is elérhető.

2020. 03. 09.

Cimkék:

Hírcsoport: